Vannetanssi ry:n säännöt

 1. Yhdistyksen nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Vannetanssi ry. Yhdistyksen kotipaikka on Helsinki ja toiminta-alue koko maa. Yhdistyksen virallinen kieli on suomi.

 1. Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää vannetanssia liikunta-, taide- ja ajanviettomuotona sekä parantaa lajin harrastusmahdollisuuksia.

Yhdistys tekee vannetanssia tunnetuksi, edistää jäsenistönsä ja lajin harrastajien liikunnallista elämäntapaa sekä nuorten liikuntaharrastusta ja vahvistaa yhteisöllisyyttä vannetanssin harrastajien keskuudessa.

Yhdistyksen tarkoituksena ei ole voiton tai muun välittömän taloudellisen edun hankkiminen yhdistyksen jäsenille.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys

 • järjestää lajiin liittyviä tapahtumia ja avustaa alan harrastajia tilaisuuksien järjestämisessä
 • yhdistää vannetanssijoita ja vahvistaa näiden yhteenkuuluvuudentunnetta
 • seuraa alan kehitystä ja tapahtumia
 • muodostaa erilaisia ryhmiä ja verkostoja
 • voi omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta sekä toimintansa tukemiseksi kantaa jäseniltään jäsenmaksuja ja ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja
 • voi harjoittaa tarkoituksensa toteuttamiseen liittyvää tiedotusta ja julkaisutoimintaa ja harrastusmateriaalin maahantuontia, valmistusta ja myyntiä sekä järjestää arpajaisia ja tapahtumiensa yhteydessä kahvilatoimintaa
 • voi järjestää opetusta
 • voi harjoittaa esiintymistoimintaa.
 1. Jäsenet

Yhdistyksen jäseneksi voi päästä henkilö, joka sitoutuu noudattamaan yhdistyksen sääntöjä. Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

Kannatusjäseneksi voidaan hyväksyä yksityinen henkilö tai oikeuskelpoinen yhteisö, joka haluaa tukea yhdistyksen tarkoitusta ja toimintaa.

 1. Jäsenen eroaminen ja erottaminen

Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai sen puheenjohtajalle taikka ilmoittamalla erosta yhdistyksen kokouksessa merkittäväksi pöytäkirjaan.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt erääntyneen jäsenmaksunsa kehotuksesta huolimatta maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä ne velvoitukset, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut, tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella vahingoittanut yhdistystä, hankaloittanut sen toimintaa tai ei enää täytä laissa taikka yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

 1. Jäsenmaksu

Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun suuruudesta päättää vuosikokous. Jäsenmaksu peritään myös siltä vuodelta, jona henkilö liittyy jäseneksi. Yhdistyksen kokous voi vahvistaa erisuuruisen jäsenmaksun eri jäsenryhmille. Yhdistyksen hallitus voi, jäsenoikeuksiin vaikuttamatta, erillisestä hakemuksesta sosiaalisilla perusteilla vapauttaa jäsenen velvollisuudesta suorittaa jäsenmaksu.

 1. Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa ja sitä edustaa hallitus, johon kuuluu puheenjohtaja sekä vähintään 2 ja enintään 10 muuta jäsentä sekä enintään 5 varajäsentä. Hallituksen toimintakausi alkaa vuosikokouksen päättyessä ja päättyy siihen kokoukseen, jossa on valittu uusi hallitus.

Yhdistyksen kokous valitsee hallituksen puheenjohtajan. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan, rahastonhoitajan ja sihteerin. Hallitus voi myös niin päättäessään valita muita tarpeellisia toimihenkilöitä. Hallituksen jäsen ei voi olla vannetanssin ammattilainen eli henkilö, joka saa toimeentulonsa vannetanssista.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, mikäli läsnä on vähintään puolet hallituksen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan lukien. Äänestykset ratkaistaan ehdottomalla enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan tai hänen poissa tai esteellisenä ollessaan varapuheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat yksin puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, rahastonhoitaja ja sihteeri tai hallituksen siihen oikeuttama toimihenkilö.

 1. Tilikausi ja toiminnantarkastus

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava toiminnantarkastajille viimeistään kuukautta ennen vuosikokousta. Toiminnantarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen vuosikokousta hallitukselle.

 1. Yhdistyksen kokous

Yhdistyksen vuosikokous on pidettävä hallituksen määräämänä ajankohtana tammi–toukokuussa. Vuosikokouksessa on käsiteltävä seuraavat asiat: hallituksen toimintakertomuksen, tilinpäätöksen ja toiminnantarkastajien lausunnon esittely, tilinpäätöksen vahvistaminen, vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille, hallituksen puheenjohtajan ja muiden jäsenten valinta, 1–2 toiminnantarkastajan ja 1–2 varatoiminnantarkastajan valinta sekä toimintasuunnitelman ja talousarvion vahvistaminen.

Hallituspaikasta kiinnostuneen henkilön tulee viimeistään viikkoa ennen kokousta ilmoittaa kirjallisesti olevansa käytettävissä hallituksen jäseneksi, tai hänen valintansa tulee olla yksimielinen kokouksessa paikallaolijoiden keskuudessa, jos ennakkoilmoitusta ei ole tehty.

Yhdistyksen jäsenellä on oikeus saada haluamansa asiat kokouksen käsiteltäväksi ilmoittamalla siitä hallitukselle kirjallisesti niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii.

Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty hallitukselle. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni. Kannatusjäsenellä on läsnäolo- ja puheoikeus. Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista äänistä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

 1. Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle vähintään 14 päivää ennen kokousta jäsenten hallitukselle ilmoittamiin osoitteisiin postitetuilla tavallisilla tai sähköpostikirjeillä tai laittamalla kutsu yhdistyksen virallisille internetsivuille, jotka ovat kaikkien nähtävissä ilman mihinkään palveluun kirjautumista.

 1. Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuminen tulee vahvistaa yhdistyksen kokouksessa ennen toimeenpanoa aikaisintaan vuosi ensimmäisen päätöksen jälkeen vähintään kolmen neljäsosan (3/4) enemmistöllä annetuista äänistä.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään sen varat samaan tarkoitukseen.